Work in progress

1 / 5
2 / 5
3 / 5
4 / 5
5 / 5

"My body is a work of art"

Vernissage – 25 Januari 2024 – Abecita Popkonst & Foto

(eng below)

Jag har en fråga:

Tänk om vi kunde se våra kroppar som unika konstverk? Varje detalj som naturen har gett oss, eller som vi har lagt till oss själva genom livet, gör konstverket levande.

Inspirationen till mitt projekt kom när jag och min fru läste en artikel om en ung person som hade genomgått så många kosmetiska operationer att hennes ansikte var förstört för livet. Vad får oss att ogilla vår kropp? Vänner, samhälle, media? Självklart har jag inget svar och jag är ingen expert på ämnet. Människor har förmodligen brottats med detta sedan tidernas begynnelse.

Min åsikt är att alla ska ha valfrihet över sin kropp. Min önskan är att ingen någonsin ska känna sig tvingad att förändra sin kropp. Om jag genom mitt projekt kan få en tveksam person att ändra sitt perspektiv och se hela sin kropp som ett fantastiskt konstverk, jag skulle bli väldigt glad.

Genom att ta bilder med fokus på olika delar av kroppen, använda ett riktat sobert ljus och djupa skuggor vill jag försöka förmedla kroppen som ett konstverk. Markera linjer och former som kanske inte är så vanliga att se eller uppfatta. Mitt mål är att skapa ett antal bilder som kan ses både individuellt eller som del av en serie.

Alla motiv är tagna separat, alltså inte större bilder som senare är beskurna och uppdelade. Eftersom jag använde mig själv som modell för att göra ett statement (en man i övre medelåldern, 57, inte särskilt vältränad), var det en utmaning att få till rätt komposition, skärpa och ljus.

Jag hoppas få fler att acceptera och se på sin egen kropp på ett nytt, annorlunda och positivt sätt och kanske till och med ge lite bränsle till debatten om kroppsfixering. 

”Min kropp är ett konstverk” – Av Patrik Wennerlund

Det handlar inte om mig och min kropp – det handlar om dig och ditt sätt att tänka!

Hela serien med foton kan du se på Abecita Popkonst & Foto. Vernissage 25 januari 2024!


Alla foton i flera olika storlekar samt bok och samlingsbox finns att köpa i shoppen!I have a question:

What if we could see our bodies as unique pieces of art? Every detail that nature has given us, or that we have added ourselves through life, makes the artwork live.

The inspiration for my project came when my wife and I read an article about a young person who had undergone so many cosmetic surgeries that her face was destroyed for life. What makes us dislike our body? Friends, society, media? Of course, I don’t have an answer and I’m not an expert on the subject. Humans have probably wrestled with this since the beginning of time.

My opinion is that everyone should be allowed freedom of choice over their body. My wish is that no one should ever feel forced to change their body. If through my project I can make even one hesitant person change their perspective and see their whole body as a fantastic work of art, I’d be very happy.

By taking photos focusing on different parts of the body, using a directed sober light and deep shadows, I want to try to convey the body as a work of art. Highlighting lines and shapes that may not be so common to see or percieve. My aim is to create a number of images that can be viewed both individually or part of a series.

All the photos are taken separately, rather than a couple of pictures that are later cropped and split up. Since I used myself as a model to make a point (an upper middle aged man, 57, not very fit), it was a challenege getting the correct composition, sharpness and lighting.

I hope to get more people to accept and see their own bodies in a new, different, and positive way and maybe even add some fuel to the body fixation debate.

”My body is a work of art” – By Patrik Wennerlund

It’s not about me and my body – It’s about you and your mindset!

You can see the entire series of photos at Abecita Popkonst & Foto. Premiere 25 January 2024!


Abecita Popkonst & Foto

Gör ett besök på muséets hemsida

Using Format