2021 – Elevator Art – Now official!

Färdig! Låt mig presentera:  “Walking Through Borås”

När förfrågan kom, föddes idén väldigt snabbt. Jag vill skapa känslan av att gå på ett övergångsställe över en gata i Borås när man kliver in i hissen. Valet föll på vår paradgata – Allégatan. På den vänstra sidan syns slutet på Allégatan med Högskolan och Catafalque s.k ”Den late studenten” av skulptören Sean Henry. På den högra sidan syns slutet på den andra sidan med Pinocchio ”Walkning to Borås” av skulptören Jim Dine. Men bara ett foto räcker inte för att skapa den dynamik och kontrast som jag vill förmedla genom ”Walking Through Borås”, snarare över 250 foton som klippts ihop och justerats. Missa inte filmerna längst ned.


Done! Let me present: “Walking Through Borås”  When the request came, the idea was born very quickly. I want to create the feeling of walking across a street in Borås when you step into the elevator. The choice fell on our parade street - Allégatan. On the left side is the end of Allégatan with the University and Catafalque, so-called ”The Lazy Student”, by the sculptor Sean Henry. On the right side is the other end with Pinocchio ” Walking to Borås” by the sculptor Jim Dine. But just one photo is not enough to create the dynamic and contrast that I want to convey through ”Walking Through Borås”, rather over 250 photos that has been edited and adjusted. Please watch the films below. 

Vänstra sidan – Borås Högskola i solnedgång

Det första, som kanske omedvetet smyger sig på, är att gatumiljön ger ett väldigt rent intryck. Många saker, skyltar och annat har städats bort. Gatan och trottoarerna har fått en annan utformning. Träden har i några fall blivit ansade. Catafalque ”Den late studenten” har blivit många gånger större och högskolans färgglada fasad rakt fram har vuxit ett par våningar. Högskolans övriga byggnad till höger som normalt inte syns från den här vinkeln har också fått många extra våningar och sticker nu upp bakom kvarteret Balder. Vimplarna över gatan påminner oss om Borås 400 år och en nedtrampad ansiktsmask om den den hemska pandemin. Tack vare ett foto med längre exponering går det också att skymta hur någon är på väg genom entrén till hotellet. Över detta visar sig en kvällshimmel med rosafärgade moln.


Left side – Borås University at sunset. The fi rst thing that may unknowingly get to you, is that the street environment gives a very tidy impression. Many things, signs etc have been cleared away. The street and sidewalks have been redesigned. The trees have in some cases been cut. Catafalque ”The Late Student” has become many times larger and the university’s colorful facade straight ahead has grown a couple of fl oors. The university’s other building on the right, which is not normally visible from this angle, has also been given many extra fl oors and now stands out behind the Balder district. The pennants across the street remind us of Borås 400 years and a trampled face mask about the terrible pandemic. Thanks to a photo with long exposure, it’s also possible to glimpse how someone is on their way through the entrance to the hotel. Above it all, appears an evening sky with pink clouds.

Högra sidan – Pinocchio i soluppgång

Även här har gatan och trottoarerna fått en annan utformning. Många saker har städats bort såsom skyltar mm men även hus. Träden har i några fall blivit ansade och fått en liten annan plantering. Fastigheten med muralmålningen ”Ophelia” av Natalia Rak har fått flytta till Allégatan för att sprida lite färg och det nya parkeringshuset Vulkanus med sin unika fasad har flyttat närmre centrum, blivit många våningar högre och sticker nu högt upp över de andra husen. Jim Dines Pinocchio har vuxit sig många gånger större och tar nu ett stort kliv över jubileumsvimplarna in på Allégatan mot centrum av Borås. Över allt detta visar sig en solig morgonhimmel.


Right side – Pinocchio in the morning light. Here, too, the street and sidewalks have been redesigned. Many things have been cleared away, such as signs etc. but also houses. The trees have in some cases been cut and given a little different planting. The property with the mural painting ”Ophelia” by Natalia Rak has been moved to Allégatan to spread some color and the new parking garage Vulkanus with its unique facade has moved closer to the center, become many fl oors higher and now stands high above the other houses. Jim Dine’s Pinocchio has grown many times bigger and now takes a big step over the anniversary pennants into Allégatan towards the center of Borås. Above all this, a sunny morning sky appears.

Läs vad pressen sagt / Read the press:

Borås Readly

Borås Tidning

Using Format